10 gânduri despre „Părintele Elpidie: Pentru ce diavolul duce mare război împotriva Sfintei Euharistii…?!”

 1. Să fie blagoslovit acest cuvânt minunat, plin de înţelepciune și alte daruri duhovnicești al Părintelui Elpidie!
  Bogdaproste!

  Aducem astăzi prinos de cinstire cu dragoste și evlavie, Doctorului fără de arginţi, marele făcător de minuni, Sfântul Luca al Crimeei!
  După o viaţă plină de realizări medicale şi lupte duhovniceşti, pentru că nu a renunțat la credința creștină, Sfântul Luca a fost anchetat, arestat și întemniţat, apoi trimis în exil timp de 11 ani. Bolșevicii l-au trimis mai întâi la Cercul Polar de Nord, apoi în regiunea Arhangelsk, pentru încă aproape trei ani, și în îndepărtata Siberie. Orbind de ochiul drept, de la bătăi și chinuiri, nu a cârtit nici măcar o secundă. Întorcându-se din exil, a militat pentru redeschiderea bisericilor și încetarea persecuției religioase. Starea precară de sănătate l-a împiedicat să mai opereze, iar în 1956 a orbit complet.

  Find lipsit de vederea trupească, avea să răspundă mirării celor din jurul său, care nu își puteau explica liturghisirea lui fără greș: „Cel ce și-a închinat viața Domnului nu poate fi niciodată orb, fiindcă Dumnezeu îi dă lumină la fel cu cea de pe Tabor”.
  Sfântul Luca a trecut la Domnul pe 11 iunie 1961, la vârsta de 84 de ani, pe când se afla în scaunul de Arhiepiscop al Simferopolului. Înainte de a-și da sufletul în mâinile lui Dumnezeu, le-a spus ucenicilor care se aflau lângă patul său:

  „Copiii mei, cu mare stăruinţă vă îndemn, înarmaţi-vă cu pavăza dată de la Dumnezeu, ca să vă puteţi păzi de uneltirile diavolului. Nici nu vă închipuiţi ce viclean este. Nu trebuie să luptăm cu oamenii, ci cu stăpâniile şi puterile, adică duhurile rele. Aveţi grijă! Diavolului nu-i este de folos să gândească şi să simtă cineva că îi stă aproape.
  Un vrăjmaş ascuns şi necunoscut e mai primejdios decât unul văzut. O, cât de mare şi de groaznică e oastea dracilor! Fără de număr este hoarda lor întunecată! Neschimbată, neobosită, zi şi noapte căutând a ne face să cădem pe noi, toţi cei ce credem în numele lui Hristos, să ne ademenească pe calea necredinţei, a vicleniei şi a necuviinţei.
  Aceşti vrăjmaşi nevăzuţi ai lui Dumnezeu au ca singur rost, zi şi noapte, nimicirea noastră.
  Însă nu vă temeţi! Luaţi putere din numele lui Iisus!”.
  Chirurg, savant, artist și deopotrivă arhiereu al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Luca al Crimeei rămâne un model de slujire și jertfã a capacității creatoare pe care a dăruit-o Dumnezeu neamului omenesc.

  Rugăciune către Sfântul Luca al Crimeei, făcătorul de minuni, pentru cei ce sunt bolnavi

  Sfinte Ierarh mărturisitor, învăţătorule al adevărului şi doctore fără de arginţi Luca, ţie plecăm genunchii sufletului şi ai trupului, şi căzând la cinstitele şi tămăduitoarele tale moaşte pe tine te rugăm, precum fiii pe tatăl lor: auzi-ne pe noi, păcătoşii, cinstite părinte, şi du rugăciunea noastră la Milostivul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu, ca unul care stai înaintea Lui dimpreună cu sfinţii toţi. Credem că ne iubeşti cu aceeaşi dragoste cu care ai iubit pe fraţii tăi când vieţuiai în această lume.

  Meşteşugul doctorilor stăpânind, în multe rânduri cu ajutorul harului suferinţele celor bolnavi ai vindecat, iar după cinstita ta adormire Stăpânul tuturor a arătat moaştele tale izvor de tămăduire: că felurite neputinţe se vindecă şi putere se dăruieşte celor ce cu evlavie le sărută şi cer dumnezeiasca ta mijlocire. Pentru aceasta, ne rugăm cu căldură ţie, care ai primit harul tămăduirilor: pe fratele nostru (numele) cel bolnav şi cumplit înviforat de suferinţă cercetează-l şi vindecă-l de neputinţa ce-l stăpâneşte. Cu totul cinstite şi preasfinte Părinte Luca, nădejde a celor bolnavi, care zac în patul durerii, nu uita de fratele nostru (numele) şi dăruieşte-i vindecare, iar nouă tuturor cele spre bucurie, ca şi noi dimpreună cu tine să slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, o Dumnezeire şi o Împărăţie, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

  Cuvinte duhovniceşti
  „Ce să facem noi, care avem în faţa ochilor minţii priveliştea înfricoşătoare a Judecăţii? La întrebarea aceasta voi răspunde folosindu-mă de cuvintele Sfântului Apostol Petru: „Drept aceea, iubiţilor, aşteptând acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără prihană şi fără vină, şi îndelunga răbdare a Domnului nostru socotiţi-o drept mântuire” (II Petru 3, 14-15).
  Să ne îngrijim dinainte ca înfricoşătoarea Judecată să fie pentru noi nu grozăvie de neîndurat, ci bucurie. Să trăim în aşa fel ca înfricoşătoarea Judecată şi trâmbiţa arhanghelului să nu ne sperie, ci să ne aducă mare bucurie, şi să cântăm cântare Judecătorului Veşnic, Drept, Care va da fiecăruia după faptele sale.”

  (Sfântul Luca al Crimeei, La porțile Postului Mare, Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004, p. 37)

  „Cerurile sunt create cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu. Cu Duhul gurii lui Dumnezeu au fost create toate Puterile cerești. Duhul lui Dumnezeu a însuflețit și primul trup al omului, creat de El din tina pământului, trupul lui Adam, fiindcă se amintește în Scriptură că în acest trup a suflat Dumnezeu suflare de viață și este absurd să cauți alt izvor de viață.

  Ce este sufletul omenesc? Ce este duhul omenesc? Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
  Dar Dumnezeu este netrupesc? Desigur! Nu după trup suntem noi făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci după duh. Duhul omenesc este suflarea Duhului Sfânt.”

  (Sfântul Luca al Crimeei, Predici, Editura Sophia, București, 2010, p. 343)

  Apreciază

 2. Minunat cuvântul adânc şi plin de smerită înţelepciune, rod al anilor de încercări, ispite şi izbânzi duhovniceşti prin care a trecut Sfântul Porfirie Kafsokalivitul.
  Să avem parte de sfintele sale rugăciuni!Amin

  Cea mai însemnată armă asupra diavolului este Cinstita Cruce, care îl înfricoşează. Crucea să fie făcută corect. Adică, cele trei degete anume de la mâna dreaptă să atingă fruntea, pântecele, umărul drept şi, la urmă, umărul stâng, în forma crucii. Crucea se poate îmbina cu metaniile.

  Părtăşia cu Hristos, atunci când se lucrează simplu, lin, fără siluire, îl face pe diavol să fugă. Satana nu pleacă prin siluire, prin constrângere. Se îndepărtează prin blândeţe şi rugăciune. Se risipeşte, când vede sufletul dispreţuindu-l şi întorcându-se cu iubire către Hristos. Nu poate suferi dispreţul, fiindcă este trufaş. Însă, când îmbrânciţi, duhul rău prinde de veste şi vă luptă. Nu vă îngrijiţi de diavol, nici nu vă rugaţi să plece. Pe cât vă rugaţi să plece, pe atâta vă împresoară. Pe diavol să-l dispreţuiţi. Nu-l înfruntaţi nemijlocit. Când lupţi cu pizmă împotriva diavolului, atunci năvăleşte şi el ca un tigru, ca o pisică sălbatică. Când îi arunci un glonţ, el îţi aruncă o grenadă. Când îi arunci o bombă, îţi aruncă o rachetă. Nu priviţi la rău. Să priviţi către braţele lui Dumnezeu, să cădeţi în braţele Lui, şi să înaintaţi. Să vă dăruiţi Lui, să-L iubiţi pe Hristos, să trăiţi cu trezvie. Trezvia este trebuitoare omului care Îl iubeşte pe Dumnezeu.

  Întoarceţi-vă către Hristos, alergaţi către Hristos, străduiţi-vă să-L cunoaşteţi pe Hristos, să-L iubiţi pe Hristos, să-L simţiţi pe Hristos, şi, în această străduinţă a voastră, pornirea voastră fiind curată şi limpede, şi sinceră, harul deschide sufletul vostru şi zice: Deşteaptă-te, cel ce dormi, şi te va lumina Hristos (Efeseni 5, 14). Acolo, în lumina dumnezeiască, vom trăi veşnic, câtă vreme sufletul nostru Îl va iubi cu înflăcărare pe Dumnezeu. Astfel, prin harul lui Hristos, toate cuvintele lui Hristos sunt uşoare şi adevărate: Căci jugul meu este bun, iar povara mea este uşoară (Matei 11, 30).

  Şi încă ceva. Să nu dăm drepturi diavolului. Adică, eu nu las niciun cuget de ţinere de minte a răului, niciun cuget egoist, ca să nu găsească satana nicio fereastră. Fereastra este dreptul. Când te îndepărtezi de Dumnezeu, te primejduieşti, pentru că satana te găseşte „gol” şi se înstăpâneşte asupra ta. Ascultaţi-mă şi pe mine, căci am puţină experienţă în astea.

  Lucrurile sunt simple şi uşoare în viaţa duhovnicească, în viaţa în Hristos; ajunge să aveţi discernământ. Când vă stânjeneşte ceva – un gând, o ispită, o năvălire, atunci dispreţuiţi-le pe toate acestea, să vă întoarceţi luarea aminte, privirea către Hristos. Acela vă va lua de mână şi vă va dărui, îmbelşugat dumnezeiescul Său har. Voi să faceţi puţină străduinţă. Luăm un milion, îl tăiem într-un milion de părticele; o milionime dintr-o asemenea părticică este străduinţa omului, adică puţină dispoziţie. Mişcaţi-vă către Dumnezeu, şi într-o clipită vine dumnezeiescul har.
  O, cugetaţi, şi îndată vine Duhul Sfânt. Nu faceţi nimic. Mişcaţi-vă către cele de acolo, şi vine degrabă harul dumnezeiesc. Îndată ce suspinaţi, vine, lucrează. Ce spune Apostolul Pavel: „…Se roagă pentru noi cu suspine negrăite” (Romani 8, 26). Mare înţelepciune! Acestea nu sunt simple cuvinte, vorbe, ci Cuvântul viu al lui Dumnezeu.

  (Ne vorbeşte părintele Porfirie – Viaţa şi cuvintele, Traducere din limba greacă de Ieromonah Evloghie Munteanu, Editura Egumeniţa, 2003, pp. 252-253; 255-256)

  Apreciază

 3. Astăzi la aniversarea a 4 ani de la Marea Înşelare, care a legalizat trădarea Ortodoxiei şi a transformat România în câmpul de bătaie al binelui cu răul deghizat sub masca ecumenismului satanist, constatăm că apostazia arhiereilor
  BOR în frunte cu Patriarhul Daniel – a depăsit orice trădare criminală a neamului românesc ortodox, fiind cea mai periculoasă și mai vicleană apostazie a unor arhierei, din ultima sută de ani.
  Tot astăzi sărbătorim cu dragoste , evlavie şi înaltă cinstire pomenirea a 7 ani de la înălţarea la cerururi a Cuviosului Părinte Justin Pârvu, ctitor de mânăstiri, iubitor de oameni și odihnitor de suflete, model de erou şi sfânt al neamului românesc, încă din timpul vieţii sale! Mărturisitor până la moarte în iadul temniţelor comuniste a înfruntat plin de curaj şi vitejie 17 ani teroarea bolsevico-evreiască, în temutele închisori de la Suceava, Văcăreşti, Jilava, Gherla, Periprava, Aiud, Baia Sprie.
  Să avem parte de sfintele sale rugăciuni, în veci de veci!Amin!
  15 iuni1889, dată memorabilă în conştiinta de veacuri a poporului român, momentul plecării către Împărăţia Cerească, a martirului iubit al neamului, marele poet Mihai Eminescu.
  Veşnică să-i fie pomenirea! Amin!
  „Ferice de cel căruia-i spui o vorbă şi pricepe zece şi vai de acela cărui-i spui zece şi nu pricepe niciuna. A vorbi deja despre o religie a liberei-cugetări e ceea ce se numeşte în logică o contradictio in adejecto, e ca şi când ai zice „oţel de lemn”.
  Noi, punându-ne pe terenul de drept şi istoric, ne vom exprima părerea de bine că ni s-a dat ocazia de-a constata din nou cu cine avem a face.
  Biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit şi unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit în mod egal de înghiţirea prin poloni, unguri, tătari şi turci, ea este încă astăzi singura armă de apărare şi singurul sprijin al milioanelor de români care trăiesc dincolo de hotarele noastre.
  Cine-o combate pe ea şi ritualele ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican, universal şi orice i-o veni în minte, dar numai român nu e.”

  Mihai Eminescu, Opere Politice, Ed. Timpul, Iaşi, 2008, p. 1049-1050.

  Apreciază

 4. Părintele Justin Pârvu – Voievod al Ortodoxiei
  Un portret teologic și duhovnicesc realizat de IPS Ierotheos Vlahos

  Material video este preluat de pe site -ul «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ», îngrijit de Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos și tradus de Mânăstirea Paltin – Petru Vodă.

  Apreciază

 5. FRICA, SERVITUTEA ȘI PROSTIA SUNT INAMICII LIBERTĂȚII.
  Interviul doctorului Răzvan Constantinescu care demască din interior MASCARADA Covid a fost eliminat de pe platforma YouTube. Interviul incendiar a rezistat online doar 2-3 zile, timp in care a strâns în jur de UN SFERT DE MILION de vizualizări. Plus peste un milion pe facebook.
  Cenzura libertății de exprimare e in floare pe marile platforme de comunicare. Medici, cercetători, profesori renumiți și laureați Nobel au fost cenzurați, clipurile lor șterse, dacă au avut o opinie contrară poveștilor spuse nouă de mass-media, guvernanții corupți, OMS, China, UE, WEF și alte organisme globale putrede, cu istoric consistent în acte de corupție.

  Apreciază

 6. Vedeți că P.Elpidie din Rodos nu a întrerupt pomenirea lui Bartolomeu-că depinde direct de Patriarhia de C-nopol. În Rodos este Mitropolie, condusă de Mitr.Chiril, care depinde direct de C-nopol. P.Elpidie a profețit încă din 2013 ceea ce se întâmplă acum cu pecetea antihristului-vaccin cu nanocipuri+tatuaj electronic wo/2020/060606-enzimă fluorescentă verde LUCIFERase. Deci P.Elpidie nu a întrerupt pomenirea după Creta. Oare nici acesta nu este om duhovnicesc ???

  Apreciază

  1. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Nu știm lucrarea lui Dumnezeu în oamenii duhovnicești care nu au întrerupt pomenirea! Nu putem spune, ferească Dumnezeu, că doar cei care au întrerupt pomenirea sunt oameni duhovnicești. Dumnezeu cunoaște inimile noastre, ale tuturor. Vă adresez o singură întrebare, cu rugămintea de a-mi răspunde sincer. Sfinția voastră, dacă ați fi fost sub jurisdicția pseudo-patriarhului Bartolomeu ați fi întrerupt pomenirea?

   Apreciază

 7. Nu se poate ORTODOXIE , fără SFÂNTA LITURGHIE! Nu se poate Sfânta Liturghie, fără BISERICĂ! Nu se poate a fi în Biserică, fără a fi întru ADEVĂR!

  Când Adevărul – HRISTOS este trădat, mai putem vorbi despre Ortodoxie, Biserică, Sfânta Liturghie?!

  Unde vom găsi o Sfântă și dumnezeiască Liturghie, sfințitoare și mântuitoare…?!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica

%d blogeri au apreciat: